Продължете към съдържанието

Обучение

Възпитанието и обучението в детската градина се организира и провежда в съответствие със Закона за предучилищното и училищно образование и Държавня образователен стандарт за предучилищно образование.

Образователната дейност се осъществява по програмна система, като част от стратегията за развитие на ДГ „Детство мое“, приета с решение на педагогическия съвет. Във всяка възрастова група са създадени условия за придобиване на компетентности по всяко от следните образователни направления:

  • Български език и литература
  • Околен свят
  • Математика
  • Изобразително изкуство
  • Физическа култура
  • Конструиране и технологии
  • Музика